Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Herengracht Praktijk over individuele, relatie en gezinstherapie en ouderbegeleiding zowel individueel als in groep.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Herengracht Praktijk. Het del is het bieden van psychologische ondersteuning, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Herengracht Praktijk.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Herengracht Praktijk en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van Herengracht Praktijk verstrekte overeenkomst.

Artikel 3: Annulering
1. Voor psychologische ondersteuning geldt dat afspraken die later dan 24 uur tevoren worden afgezegd, worden voor 75% in rekening gebracht.
2. Indien de therapeut door overmacht (o.a. ziekte, etc.) niet in staat is een eerder gemaakte afspraak uit te voeren, wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. Herengracht Praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt, zoals bijv. reiskosten.

Artikel 4: Betaling
De opdrachtgever dient voor betaling zorg te dragen conform de afspraken in de overeenkomst, met een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Incasso
Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het Herengracht Praktijk vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 6: Opschorting
Herengracht Praktijk heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een therapiesessie te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7: Auteursrecht
Van het materiaal dat Herengracht Praktijk verstrekt, blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Herengracht Praktijk mag niets uit de uitgave(n)worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan de info/ het materiaal aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van de Herengracht Praktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Herengracht Praktijk verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Herengracht Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de persoon die therapie ontvangt, voor schade ontstaan ten gevolge van therapeutische ondersteuning. De opdrachtgever, de persoon die therapeutische ondersteuning ontvangt, is en blijft verantwoordelijke voor eigen beslissingen en daden tijdens de therapeutische ondersteuning, alsmede later in werk en privé.
3. Bij beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Herengracht Praktijk bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, aanvaardt Herengracht Praktijkaansprakelijkheid jegens betrokkene of opdrachtgever, echter slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
4. Buiten de in lid 3 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende therapeutische sessie. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 2.500 euro.

Artikel 9: Klachtenprocedure
1.Bij ontevredenheid over een therapeutische sessie, of advies, meldt de opdrachtgever deze klacht schriftelijk aan Herengracht Praktijk. Binnen 5 werkdagen neemt Herengracht Praktijk contact met de opdrachtgever op om de klacht te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing. Waar nodig ontvangt de opdrachtgever de beschrijving van de oplossing binnen 2 weken schriftelijk per brief of mail.
2. Indien het niet lukt gezamenlijk tot een passende oplossing te komen kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van 3PNL. Hiervoor dient u een Klachtenformulier voor in te vullen en op te sturen naar de klachtenfunctionaris, zoals is beschreven in het klachtenformulier. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.  U leest hier meer over in het klachtenreglement.
3
. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Artikel 10: Geheimhouding en Privacy
1. Informatie die redelijkerwijs of expliciet in woord of geschrift als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal door Herengracht Praktijk geheim gehouden worden.
2. Persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor onderlinge communicatie. Gebruik van persoonlijke gegevens vindt plaats conform de wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. Persoonlijke en administratieve gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijnen worden bewaard.

Artikel 11: Wettelijk recht
Voor gevallen die niet zijn voorzien in deze algemene voorwaarden geldt het Nederlands recht.

Amsterdam, 1 november 2016